ข้อแตกต่างระหว่างประกันภาคบังคับและประกันภาคสมัครใจ

ข้อแตกต่างระหว่างประกันภาคบังและประกันภาคสมัครใจ

ปัจจุบันจักรยานยนต์คือพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบนท้องถนนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยอัตราการเสียชีวิตจากจักรยานยนต์ของประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก ดังนั้นการทำประกันจักรยานยนต์จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ประกันจักรยานยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ประกันภาคบังคับ หรือ พรบ รถจักรยานยนต์

ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันจะต้องทำประกัน เพื่อดูแลในส่วนของค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บหรือผู้เสียชีวิต เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเบื้องต้น โดยราคาจะมีความแตกต่างอยู่ที่ขนาดของเครื่องยนต์ในแต่ละคัน โดยให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 1. คุ้มครองเบื้องต้น ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเบิกได้แม้เป็นฝ่ายผิด โดยามารถเบิกได้ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ ไม่เกิน 35,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
 1. กรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก : จะได้ค่าสินไหมทดแทนครอบคลุมในส่วนการคุ้มครองดังต่อไปนี้
 • กรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 80,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท
 • ค่ารักษารายวัน 200 บาทต่อวัน สูงสุด20วัน ไม่เกิน 4,000 บาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 2ส่วนขึ้นไป 300,000 บาท / สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท  / สูญเสียนิ้ว 1 นิ้วขึ้นไป 200,000 บาท

2. ประกันภาคสมัครใจ

เป็นประกันที่สามารถเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ ประกันตามความสมัครใจ เลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ ซึ่งจะคล้าย ๆ กับประกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็น ประกันชั้น 1, 2+,3+,3 ซึ่งมีขอบเขตความคุ้มครองคล้ายกับประกันรถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 1. ประกันชั้น 1 
 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี 
 • คุ้มครองรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลต่างๆ และช่วยประกันตัวผู้ขับขี่ 
 • คุ้มครองและครอบคลุมมากกว่าประกันอื่นๆ
 1. ประกันชั้น 2+ 
 • คุ้มครองรถที่เอาประกันกรณี รถชน รถหาย ไฟไหม้ แต่ในส่วนของบุคคลภายนอก 
 • คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย ได้เฉพาะมีคู่กรณีเท่านั้น 
 1. ประกันชั้น 3+ 
 • คุ้มครองรถที่เอาประกันกรณี รถชน แต่ในส่วนของบุคคลภายนอก 
 • คุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย ได้เฉพาะมีคู่กรณีเท่านั้น 
 1. ประกันชั้น 3 
 • คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน อีกทั้งช่วยประกันตัวผู้ขับขี่

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประกันภาคบังคับ หรือ พรบ รถจักรยานยนต์และประกันภาคสมัครใจมีข้อแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ซึ่งประกันแต่ละบริษัทก็มีหลักเกณฑ์และเบี้ยประกันที่แตกต่างกันออกไป ควรเปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อทุกคน